OWU – Ogólne Warunki Umowy

z dnia 06.07.2022

OGÓLNE WARUNKI UMÓW TECHNOSPARK SP. Z O.O.
1. DEFINICJE.
1.1. OWU – niniejsze warunki, określające zasady zawierania i realizacji Umów zawieranych pomiędzy TS a Klientem niebędącym Konsumentem.
1.2. TS – Technospark sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-521), przy ul. Juliusza Słowackiego 55/1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000912178
1.3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dąży do zawarcia lub zawarła z TS Umowę
1.4. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z definicją ustawową: za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.5.Quasi-konsument  – Klient, będący osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
1.6. Umowa – umowa której przedmiotem jest sprzedaż i montaż lub serwisowanie systemów, instalacji lub produktów z asortymentu TS
1.7. Strony – TS i Klient
1.8. Dokument Zamówienia – wypełniony i podpisany przez Klienta formularz zamówienia, składany TS w formie pisemnej lub dokumentowej
1.9. Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
1.10. Siła wyższa – każde zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne, niezależne od Stron, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, także wówczas, gdy jego uniknięcie wymagałoby podjęcia działań, których koszty przewyższałyby możliwe do ocalenia korzyści; w szczególności za przypadki siły wyższej uważa się: wojnę, kataklizm naturalny jak trzęsienie ziemi lub powódź, huragan, eksplozję, pożar, strajk, blokadę dróg, epidemię, awarię, utrudnienia w imporcie, braki kadrowe wśród pracowników, złe warunki atmosferyczne i inne zdarzenia siły przyrody, których natężenie odbiega od norm i uniemożliwia realizację Umowy na czas; za wystąpienie Siły wyższej uznaje się również bezpośrednie ryzyko wystąpienia zjawisk lub zdarzeń, o których mowa powyżej choćby finalnie zjawiska lub zdarzenia te nie ziściły się.

2. INFORMACJE OGÓLNE.
2.1. OWU stosuje się do Umów zawieranych przez TS z Klientami nie będącymi Konsumentami.
2.2. OWU stanowi integralną część Umów zawieranych przez TS. Zmiana lub wyłączenie poszczególnych postanowień OWU przed zawarciem Umowy może nastąpić za uprzednią pisemną lub dokumentową zgodą TS pod rygorem nieważności.
2.3. OWU podane są do wiadomości Klienta na stronie internetowej TS pod adresem: https://technospark.pl/owu/ w formie elektronicznej, w taki sposób, że możliwe jest ich pobranie, przechowywanie i odtwarzanie przez Klienta w zwykłym toku czynności.
2.4. Oświadczenie woli złożone przez Stronę w formie dokumentowej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym przez Stronę w formie pisemnej.
2.5. OWU wiąże Klienta z chwilą zawarcia Umowy.
2.6. W przypadkach kiedy Strony swoje prawa i obowiązki uzgodniły w odrębnej umowie w formie pisemnej lub dokumentowej, w pierwszej kolejności zastosowanie mają postanowienia tejże umowy, a postanowienia OWU obowiązują jedynie w zakresie nieuregulowanym w tejże umowie.

3. OFERTY I ZAMÓWIENIA.
3.1. W celu złożenia zamówienia przez Klienta TS przedstawia Klientowi ofertę. Ofertę TS wysyła na wskazany przez Klienta adres e-mail, faxem lub przedstawia osobiście.
3.2. Zmiana poszczególnych postanowień oferty może nastąpić za uprzednią pisemną lub dokumentową zgodą TS pod rygorem nieważności.
3.3. Przepisy art. 661 1 – 3 oraz art. 682 kc nie będą miały zastosowania w stosunkach pomiędzy TS a Klientem (tj. przepis o ofertach elektronicznych oraz przepis statuujący pomiędzy przedsiębiorcami pozostającymi w stałych stosunkach gospodarczych zasadę dorozumianego przyjęcia oferty w przypadku braku udzielenia niezwłocznej odpowiedzi).
3.4. Z zastrzeżeniem pkt. 3.5. poniżej do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą zapłaty co najmniej zaliczki na poczet kwot o których mowa w pkt. 4.3. OWU
3.5. W przypadku sprzedaży drobnych towarów (nie stanowiących systemów lub instalacji) zawarcie Umowy jest możliwe również przez przyjęcie przez Klienta oferty TS z pominięciem Dokumentu Zamówienia. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą zapłaty kwoty o której mowa w pkt. 4.4. OWU.
3.6. Klient odsyła Dokument Zamówienia na adres poczty elektronicznej TS: biuro@technospark.pl. Dokument Zamówienia stanowi potwierdzenie procesu ofertowania i ustaleń Stron. Dokument Zamówienia musi pozostawać zgodny z ostateczną ofertą TS zaakceptowaną przez Klienta.
3.7. Klient łącznie z Dokumentem Zamówienia zobowiązany jest dostarczyć TS w formie pisemnej/dokumentowej wszystkie niezbędne zgody, zezwolenia, pozwolenia administracyjne, dokumenty techniczne, które są wymagane przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Koszty z tym związanie ponosi Klient. Termin dostarczenia powołanych powyżej dokumentów może ulec zmianie jedynie za pisemną/dokumentową zgodą TS.

4. PŁATNOŚCI I KLAUZULA ZMIENNOŚCI CENOWEJ.
4.1. Kwoty stanowiące ceny lub określające wysokość wynagrodzenia TS są kwotami netto i zostaną podwyższone o należny podatek od towarów i usług w wysokości oraz zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.
4.2. W związku z realizacją Umowy TS wystawi Klientowi faktury VAT
4.3. Z zastrzeżeniem pkt. 4.4. OWU harmonogram płatności kwot stanowiących ceny lub określających wysokość wynagrodzenia TS, jest ustalany indywidualnie przed zawarciem Umowy.
4.4. W przypadku sprzedaży drobnych towarów (nie stanowiących systemów lub instalacji) kwoty należne TS od Klienta płatne są jednorazowo na podstawie i w terminie wskazanym w wystawionej Klientowi przez TS fakturze VAT.
4.5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym TS wskazanym w treści faktury.
4.6. W przypadku nieterminowej zapłaty TS uprawniony jest do żądania zapłaty odsetek maksymalnych. W przypadku dodatkowych kosztów poniesionych przez TS podczas windykowania należności (np.: koszty firm windykacyjnych, obsługi prawnej, koszty sądowe czy egzekucyjne), kosztami tymi obciążony zostanie Klient.
4.7. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy o więcej niż 15% w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia złożenia przez TS oferty, TS jest uprawniony do złożenia Klientowi propozycji zawarcia aneksu do Umowy. Aneks będzie przewidywał podwyższenie kwot stanowiących ceny lub określających wysokość wynagrodzenia TS.

5. TERMINY REALIZACJI UMOWY.
5.1. Terminy realizacji Umowy zaczynają swój bieg od dnia następującego po dniu zapłaty pierwszej raty o której mowa w pkt. 4.3.a) OWU.
5.2. W przypadku opóźnienia w realizacji warunków Umowy przez Klienta, terminy realizacji Umowy przez TS ulegają każdorazowo wydłużeniu o czas trwania ww. opóźnienia powiększony o 5 dni roboczych.
5.3. Terminy wykonania Umowy przez TS ulegają każdorazowo wydłużeniu w razie wystąpienia Siły wyższej. TS niezwłocznie poinformuje Klienta o wystąpieniu siły wyższej, jej skutkach oraz o ustąpieniu jej lub jej skutków. W takich przypadkach Termin wykonania przez TS ulegają wydłużeniu o czas trwania Siły wyższej i jej skutków.
5.4. Termin realizacji zamówienia wskazany przez TS jest orientacyjny. TS będzie informować Klienta o każdej zmianie terminu wykonania Umowy. Postanowienie to nie dotyczy Quasi-konsumentów.

6. ZASADY REALIZACJI UMOWY, PRZEJŚCIE RYZYKA, ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI.
6.1. Klient jest zobowiązany na swój koszt i ryzyko:
a) zapewnić odpowiednio zadaszone, suche i obszerne pomieszczenie do składowania dostarczonych przez TS towarów przed ich montażem,
b) zapewnić odpowiednią ilość czasu (przestój całego lub części zakładu Klienta) oraz dostęp do miejsca w którym ma nastąpić montaż towaru,
6.2. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą jego rozładunku w miejscu wskazanym przez Klienta.
6.3. W przypadku gdy dostarczenie lub montaż towaru jest niemożliwe z przyczyn zależnych od Klienta, TS wzywa Klienta do usunięcia tych przeszkód w terminie 3 dni roboczych. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta, z chwilą bezskutecznego upływu tak wyznaczonego terminu.
6.4. W przypadku, gdy Umowa nie może być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie Klienta, TS zastrzega możliwość naliczania dodatkowych kosztów związanych m.in. z przechowywaniem przedmiotu zamówienia, kosztami ubezpieczenia oraz innymi niezbędnymi wydatkami.
6.5. Do momentu zapłaty wszystkich kwot wskazanych w pkt. 4.3. OWU przedmiot zamówienia pozostaje własnością TS. TS zastrzega, że prawo własności towaru przejdzie na Klienta dopiero w momencie zapłaty całości kwot wskazanych w pkt. 4.3. OWU na rzecz TS.
6.6. Klient zobowiązuje się poinformować Podmioty danych osobowych – wskazane w pkt. 1. Załącznika nr II do OWU o treści tego Załącznika. Klient zobowiązuje się zwolnić TS z odpowiedzialności za niezrealizowanie obowiązku informacyjnego o którym mowa w Artykułach 13 i 14 RODO.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
7.1. Odpowiedzialność TS wobec Klienta z tytułu rękojmi jest wyłączona.
7.2. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z umowy spowodowanych przez Siłę wyższą.
7.3. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, odpowiedzialność (w szczególności kontraktowa i deliktowa) TS za szkody, w szczególności za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy albo z tytułu odstąpienia od umowy jest wyłączona. Postanowienie to nie dotyczy Quasi-konsumentów.
7.4. TS nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Klienta z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem firmy przewozowej. Postanowienie to nie dotyczy Quasi-konsumentów.

8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.
8.1. TS oraz Quasi-konsumentowi przysługuje możliwość odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, w terminie 5 Dni roboczych od dnia jej zawarcia.
8.2. Niezależnie od prawa odstąpienia od umowy przewiedzianego w pkt. 8.1. OWU powyżej, Quasi-konsument może odstąpić od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. Celem odstąpienia od umowy Quasi-konsument może skorzystać ze wzoru formularza, którego wzór jest dostępny pod adresem _______________ jednak nie jest to obowiązkowe.
8.3. Każda ze Stron może odstąpić od Umowy, jeżeli Stronom nie uda się zawrzeć aneksu o którym mowa w pkt. 4.7. OWU. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu wynosi 2 miesiące od dnia wystąpienia przez TS do Klienta z propozycją zawarcia aneksu do Umowy.

9. GWARANCJA I ZASADY EKSPLOATACJI
9.1. Warunki gwarancji zostały określone w Załączniku nr 1 do OWU.
9.2. Zasady eksploatacji maszyn i urządzeń będących przedmiotem Umowy są określone w dokumentacji DTR, która jest przekazywana Klientowi po zakończeniu montażu.

10. KLAUZULA POUFNOŚCI
10.1. Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku lub przy współpracy gospodarczej z TS, a które to informacje nie są powszechnie dostępne (dalej Informacje Poufne).
10.2. Ilekroć w OWU mowa jest o Informacjach Poufnych, należy przez to rozumieć: wszystkie dokumenty, informacje handlowe, techniczne, know-how o technicznym, handlowym, finansowym, prawnym i każdym innym charakterze, materiały, produkty, prototypy, próbki, części, odpowiednie materiały software, narzędzia, graficzne komunikaty, specyfikacje, instrukcje obsługi, rysunki, elektroniczne i inne informacje związane z działalnością TS, ujawnione lub przedłożone Klientowi ustnie, na piśmie, przez inne media lub w jakikolwiek inny sposób, chyba że TS w sposób wyraźny wskazał, iż określone informacje lub dane nie stanowią Informacji Poufnych. W przypadku braku takiego wskazania Strony zgodnie uznają, iż opisane wyżej informacje, dane, materiały i inne są Informacjami Poufnymi objętymi ochroną zgodnie z OWU oraz przepisami prawa. Informacjami Poufnymi są również wszelkie informacje, bez względu na ich formę, które stanowią część, opracowanie, skrót, opis, wyciąg lub inną podobną formułę, przygotowaną na podstawie Informacji Poufnych.
10.3. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych dotyczy wszelkich informacji, niezależnie od tego czy Klient powziął je bezpośrednio od TS czy pośrednio od pracowników, przedstawicieli, osób współpracujących z TS, a także od osób trzecich.
10.4. Udostępnienie osobie trzeciej jakichkolwiek Informacji Poufnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody TS, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w pkt. 10.5 OWU poniżej.
10.5. Obowiązek zachowania klauzuli poufności nie dotyczy: a) Informacji Poufnych, które były znane Klientowi przed złożeniem oferty przez TS lub stały się Klientowi znane w trakcie trwania Umowy w inny sposób aniżeli naruszenie obowiązku zachowania klauzuli poufności, b) obowiązku ujawnienia Informacji Poufnych wynikającego z zastosowania przepisów prawa.
10.6. Klient zobowiązany jest do podjęcia działań, przy zachowaniu należytej staranności, w celu utrzymania poufności Informacji Poufnych. W szczególności Klient zobowiązuje się przekazywać Informacje Poufne tylko tym swoim pracownikom bądź innym osobom działającym w jego imieniu lub na jego rzecz dla których znajomość Informacji Poufnych jest niezbędna do zawarcia i realizacji Umowy. Klient zobowiązuje się zapewnić, że osoby te będą przestrzegały warunków niniejszej Umowy tak samo, jak gdyby była ona bezpośrednio wiążąca w stosunku do nich. W tym celu Klient doprowadzi do zawarcia z tymi osobami odpowiednich umów. Klient odpowiada wobec TS solidarnie za każde naruszenie poufności Informacji Poufnych przez którąkolwiek z ww. osób której ujawniono Informacje Poufne, tak samo jak za własne naruszenie warunków niniejszej Umowy.
10.7. Obowiązek zachowania klauzuli poufności wiąże Strony zarówno w okresie trwania Umowy, jej realizacji jak i po zakończeniu współpracy przez Strony.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
11.1. Z zastrzeżeniem pkt. 11.4. poniżej w sprawach nieuregulowanych OWU stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego.
11.2. Sądami właściwymi w zakresie wszelkich roszczeń wynikających z Umowy zawartej z TS, a także w zakresie ewentualnych spraw dotyczących roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych i bezpodstawnego wzbogacenia, które mogą powstać w związku z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem takiej umowy, są sądy polskie. Tak ustanowiona jurysdykcja sądów polskich ma charakter niewyłączny i nie narusza przepisów przewidujących inne podstawy jurysdykcji, w szczególności  nie pozbawia Quasi-konsumentów uprawnienia do wytaczania powództwa przed sądy inne niż wymienione powyżej.
11.3. Sądem właściwym miejscowo dla sporów wynikłych z umowy jest sąd właściwy dla siedziby TS. Postanowienie to nie dotyczy Quasi-konsumentów.
11.4. Niniejszy Regulamin nie ogranicza żadnych praw Quasi-konsumentów do ochrony, które mogą im przysługiwać zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w kraju ich zamieszkania.
11.5. TS zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w OWU w każdym czasie z ważnych powodów. Takim powodami mogą być w szczególności konieczność dostosowania treści OWU do aktualnych lub wchodzących w życie przepisów prawa, potrzeba dostosowania OWU do zmieniających się warunków rynkowych lub zmiany w sposobie realizacji Umowy przez TS. Zmiana treści Załącznika nr II nie stanowi zmiany OWU. Umowy zawarte przed wprowadzeniem przez TS zmian w OWU, będę realizowane zgodnie z brzmieniem OWU obowiązującym w chwili ich zawarcia chyba, że Klient wyrazi zgodę na stosowanie do zawartej z nimi Umowy nowej wersji OWU albo wprowadzenie zmian w OWU wynika z konieczności jego dostosowania do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Załącznik nr 1 – WARUNKI GWARANCJI
1. Technospark sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej zwana „Gwarantem”) gwarantuje poprawne działanie urządzeń będących przedmiotem Umów (dalej zwanych „Wyrobami”) zgodnie z opisem zawartym w instrukcji obsługi i konserwacji lub Dokumentacji Techniczno-Ruchowej.
2. Na Wyroby Gwarant udziela gwarancji na okres 1 roku od dnia zgłoszenia przez TS klientowi gotowości Wyrobów do wysyłki i montażu.
3. Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie Klienta i jest niezbywalna.
4. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia Wyrobów.
5. Gwarancja nie obejmuje wad Wyrobów spowodowanych ich niewłaściwym przechowywaniem, użytkowaniem, instalacją lub konserwacją, wpływami chemicznymi lub zanieczyszczeniami ani żadnymi innymi zdarzeniami, chyba że za ich wystąpienie TS ponosi odpowiedzialności.
6. W przypadku, gdy Wyroby mają wady, a Klient powiadomi TS o wadach w okresie gwarancji, TS jako jedyny środek naprawczy przysługujący Klientowi, naprawi lub wymieni, według własnego uznania, wadliwą część (części) Wyrobów bezpłatnie na rzecz Klienta, pod warunkiem, że nabywca zwróci TS Wyroby, które mają być wymienione lub naprawione.
7. Klient poniesie koszty usunięcia, wysyłki i ponownej instalacji Wyrobów.
8. Klient musi umożliwić TS, lub podmiotom działającym na zlecenie TS, dostęp i pozwolenie na sprawdzenie Wyrobów w miejscu ich instalacji.
9. Klient będzie uprawniony do usunięcia wady samodzielnie lub przez osobę trzecią i żądania zwrotu uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z koniecznymi pracami naprawczymi (z wyjątkiem kosztów usunięcia, wysyłki i ponownej instalacji) tylko wówczas, gdy TS nie usunie wady Wyrobu objętego powyższą gwarancją w rozsądnym terminie wyznaczonym przez nabywcę w pisemnym zawiadomieniu skierowanym do TS.
10. Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku istotnej wady Wyrobu niniejszą gwarancją, której TS nie może usunąć z przyczyn leżących po swojej stronie.
11. Odstąpienie od umowy staje się skuteczne tylko w odniesieniu do tej części Wyrobów, która nie może być wykorzystana przez Klienta z powodu wady.
12. W przypadku takiego odstąpienia TS zwróci nabywcy część ceny/wynagrodzenia przypadającą na część umowy od której odstąpiono, za zwrotem wadliwego Wyrobu.
13. Poza powyższą gwarancją TS nie udziela żadnych innych gwarancji, w szczególności nie udziela gwarancji na określoną lub ogólną przydatność do użycia, trwałość i funkcje, chyba że wyraźnie uzgodniono to na piśmie.

Załącznik nr 2 – KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem danych osobowych:
a) Klientów będących osobami fizycznymi lub
b) reprezentantów Klientów niebędących osobami fizycznymi, lub
c) ich pracowników lub innych osób działający w imieniu, lub na rzecz Klientów
zwanych dalej łącznie „Podmiotami danych” jest Technospark sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-521), przy ul. Juliusza Słowackiego 55/1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000912178, zwana dalej „TS”
2. Dane osobowe Podmiotów danych przetwarzane są w następujących celach Administratora:
a) realizacji zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić TS i jakie mogą być podnoszone wobec niego;
b) realizacji obowiązków prawnych ciążących na TS wynikających np. z prawa podatkowego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO przez okres wynikających z przepisów regulujących dany obowiązek,
c) marketingowych oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do momentu wniesienia przez Podmiot danych sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie zaistnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów lub praw i wolności Podmiotu danych, lub o ile pomimo sprzeciwu nie zaistnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
3. Odbiorcami danych osobowych Podmiotów danych mogą być m.in.:
a) dostawcy płatności elektronicznych, o ile Klient zdecyduje się na płatność za ich pośrednictwem,
b) podmioty zapewniające TS infrastrukturę informatyczną i sieciową,
c) podmioty zapewniające TS obsługę księgową,
d) inni podwykonawcy Administratora.
4. Dane osobowe Podmiotów danych mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu przeznaczenia znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Mogą być również przetwarzane przez podmioty działające poza EOG, które pracują dla Administratora lub dla jednego z jego podwykonawców. W takim przypadku Administrator zapewnia respektowanie prawa do prywatności. W takich przypadkach transfer do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w zależności od okoliczności danego przypadku będzie odbywał się na zasadach określonych w art. 44 – 49 RODO tj. w szczególności na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej należyty stopień ochrony danych w państwie trzecim, wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.
W celu uzyskania kopii danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego Podmiot danych powinien skontaktować się z TS.
5. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji tych praw lub zasięgnięcia dalszych informacji na ich temat należy kontaktować się z TS.
6. Podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, że przy przetwarzaniu ich danych osobowych doszło do naruszenia przepisów prawa.
7. Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne jest jednak ono niezbędne do realizacji Umowy.
8. Dane osobowe Podmiotów danych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
9. Jeżeli Podmiot danych nie jest Klientem, dane osobowe Podmiotu danych pochodzą od Klienta.

logo technospark

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Jeśli planujesz montaż systemu gaszenia iskier w swoim przedsiębiorstwie, wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.

Gwarantujemy Ci szybki i profesjonalny kontakt. W każdy projekt jesteśmy zaangażowani bezpośrednio.

Dziekujemy!
Coś poszło nie tak... Spróbuj ponownie.